+32 51 24 42 83Brochure

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ARCADEL

Artikel 1     TOEPASSING

 1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Arcadel en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
 2. Vertegenwoordigers en agenten van Arcadel zijn niet gemachtigd om wijzigingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2     BESTELLING

 1. Alle voorwaarden en modaliteiten van aanbiedingen van Arcadel zijn vrijblijvend en binden Arcadel slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van volledige orders door Arcadel.
 2. De voorontwerpen van Arcadel zijn louter indicatief. De definitieve ontwikkeling en de definitieve keuze van het type wordt door de leverancier bepaald.

Artikel 3     LEVERING

 1. Alle leveringen van Arcadel geschieden “DAP” (Delivered At Place)/geleverd op bestemming. Arcadel draagt zorg voor het transport en de transportverzekering. De klant is ertoe gehouden de leveringen onmiddellijk te onderzoeken.
 2. Arcadel is niet verantwoordelijk voor schade of verlies na levering, die evenmin aanleiding kunnen geven tot weerhouden of vertragen van betaling.
 3. Leveringstermijnen zijn louter indicatief. Alleen indien voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen en behoudens overmacht, kan Arcadel verantwoordelijk zijn voor schade rechtstreeks veroorzaakt door een vertraging bij de levering.

Artikel 4     KLACHTEN

 1. Eventuele klachten moeten schriftelijk worden gemeld onmiddellijk bij de levering en indien dat onmogelijk is, onverwijld en in elk geval binnen de vijf (5) dagen na de levering.  De ingebruikname van de geleverde goederen impliceert onherroepelijk de aanvaarding ervan.
 2. Klachten kunnen geen aanleiding geven tot weerhouden of vertragen van betaling. De klant kan uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde goederen, zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 5     BETALING  

 1. De goederen worden verkocht te Roeselare en zijn aldaar betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum. 
 2. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een factuur is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag van 1% per begonnen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR, zelfs bij toekenning van betalingsmodaliteiten.
 3. Niet-betaling geeft tevens aanleiding tot het onmiddellijk opeisbaar worden van alle niet-vervallen rekeningen tussen de klant en Arcadel en het recht van Arcadel om alle nog niet uitgevoerde verbintenissen te ontbinden, onder alle voorbehoud, o.m. van een schadevergoeding, indien daartoe aanleiding bestaat.
 4. Arcadel houdt zich het recht voor op elk ogenblik de (betalings)waarborgen te eisen die het noodzakelijk acht.

Artikel 6      EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Hoewel alle risico’s van het verkochte goed integraal aan de klant overgaan bij levering, zal de eigendom ervan pas aan de klant worden overgedragen na volledige betaling. 
 2. Tot op het ogenblik van effectieve eigendomsoverdracht, rust op de klant een maximale zorgplicht tot instandhouding van de staat en de waarde van de goederen en is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander (zekerheids)recht. De klant zal elk beslag dat op geleverde goederen wordt gelegd onmiddellijk schriftelijk melden en het nodige doen om het binnen de dertig (30) dagen te doen opheffen.
 3. Arcadel heeft te allen tijde het recht om nog niet volledig betaalde goederen weg te halen bij de in gebreke blijvende klant, op zijn kosten.

Artikel 7      AANSPRAKELIJKHEID

 1. Arcadel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken of voor schade veroorzaakt door niet-naleving van haar verbintenissen, behalve voor haar opzettelijke fout en tenzij voorafgaandelijk schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen.
 2. Arcadel is niet verantwoordelijk voor derden, ook al zou Arcadel goederen of diensten van derden mee factureren aan de klant. Eventuele tussenkomende derden zijn geen uitvoeringsagenten van Arcadel en dienen door de klant rechtstreeks aangesproken te worden.
 3. Bij overmacht worden de verbintenissen van Arcadel opgeschort en bij voortduring is Arcadel van rechtswege bevrijd van haar verbintenissen en zal Arcadel niet aansprakelijk gesteld kunnen worden, zelfs niet indien de oorzaak voorzienbaar was.

Artikel 8      INTELECTUELE RECHTEN

 1. Alle informatie die betrekking heeft op Arcadel of op haar goederen en/of diensten, met inbegrip van de technische kenmerken en de know-how, is vertrouwelijk en mag door de klant aan niemand worden meegedeeld.

Artikel 9      TOEPASSELIJK RECHT

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Arcadel en de klant worden exclusief beheerst door het Belgische recht, zonder doorverwijzing en met uitsluiting van alle internationale verdragen.
 2. Alleen de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd voor betwistingen tussen Arcadel en de klant, onverminderd het recht van Arcadel om andere rechtbanken te vatten indien daartoe aanleiding bestaat.